Správní právo a správní řízení

  • zastupování ve správním řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména ve stavebním řízení, v řízení vedeném katastrálním úřadem, v řízení před živnostenským úřadem aj.
  • sepis návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
  • sepis opravných prostředků v rámci správního řízení a zastupování v řízení o opravných prostředcích (odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkum mimo odvolací řízení)
  • zastupování v rámci projednání žalob proti rozhodnutím správních orgánů a zastupování klientů v řízení před správními soudy
  • provádění právních rozborů týkající se problematiky správního práva
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací